Mumsy Natural olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliğinizi korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini aldığımızı belirtir ve sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

Mumsy Natural olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen işleme şartlarına dayanarak işlemekteyiz.

KVKK md 5/2-(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen hallerde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında

KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,

müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle akdettiğimiz sözleşmelerde yüklenmiş olduğumuz edim/borç/taahhütlerin ifası ile hak ve alacaklarımızın takibi,

KVKK md 5/2-(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,

Firmamızın bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

Firmamızın ürün ve hizmetlerimize özgü operasyonel ve sistemsel altyapı süreçlerinin planlanması ve icrası,

Yasal mevzuata uyum süreçlerinin planlanması ve icrası,

KVKK md 5/2-(d) bendi uyarınca İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle aşağıdaki amaçlar kapsamında,

iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Müşterilerden veya üçüncü kişilerden gelen firmamızın tüm faaliyetlerine yönelik istek, itiraz ve şikâyet taleplerinin sonuçlandırılması, yerine getirilmesi, değerlendirilmesi ve bu çerçevede müşteri ilişkilerinin planlanması ve icrası

Mumsy Natural hak ve alacaklarının takibi/tahsili/korunması için idari ve yasal takip işlemlerinin yapılması, taraf olunan soruşturma ve davalarda hak ve yükümlülüklerimizin ifası, yargı faaliyetlerinin icrası,

KVKK md 5/2-(f) bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK ve ilgili sair mevzuat izin verdiği ölçüde Dermokozmetik faaliyetleri kapsamında sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Müşteri segmentasyon ve modelleme işlemlerinin yerine getirilmesi, risk analizi, istatistik ve rapor çalışmaları, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kurumsal yönetim ve kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Firmamızın genel müdürlük ve şubesinin ziyaret edilmesi durumlarında yerleşkelerin ve tesislerinin güvenliğinin temini,

Firmanın dermokozmetik araştırma, geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik analizlerinin planlanması ve icrası,

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri bilgilendirme ve iletişim ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Firmamızın sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin ve sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Firmamızın münhasıran ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde düzenlediği etkinlik ve davetlerin planlanması ve organizasyon faaliyetlerinin icra edilmesi ile bu etkinlik ve davetlere ilişkin haberlerin Firmamızın web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yayınlanması

Firmamızın kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ile marka iletişimi faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi ve bu çerçevede iş ortağı olduğumuz kurum, kuruluş ve kişilerle olan iş birliği faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Firmamızın paydaşı olduğu sivil toplum ve sosyal sorumluluk projelerinde yüklenmiş olduğu edimlerin ifası ve bu çerçevede kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verilerin Aktarımı ve Amacı

Kişisel verileriniz, işbu metinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere KVKK’nın kişisel veri aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde aşağıda sayılan kurum, kuruluş, mercii ve kişilere aktarılmaktadır.

• Yasal mevzuat çerçevesinde bilgi verme ve denetim yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer otoriteler, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bağımsız denetçiler,

• Firmamızın faaliyetlerini yerine getirebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, bu doğrultuda haklarınızın tesisi, kullanılması ve korunmasını temin edebilmek amacıyla ürün ve hizmet satın aldığımız tedarikçi firmalara, kişilere, iş ortaklarımıza, destek hizmeti kuruluşlarına, danışmanlarımıza, avukatlara,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile firmamızın meşru menfaatlerini temin etmek amacıyla, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve finansal kuruluşlara,

• Firmamızın tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte düzenleyici olduğu etkinlik, konferans ve davetlerde mekan fiziksel güvenliğini sağlanması amacıyla mekan sahibi kurum veya kişilerle, mekanın fiziksel güvenliğinden sorumlu özel güvenlik şirketleri ile,

• Firmamızın tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte düzenleyici olduğu etkinlik, konferans ve davetlerin duyurularını ve organizasyonunu gerçekleştirmek için Firmamızın sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu ve hizmet tedarik ettiği ajanslar ve organizasyon şirketleri ile,

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Firmamızın genel müdürlük ve şubelerinde veya dışarıda gerçekleşen sözlü veya yüz yüze görüşme ve iletişimden, düzenleme veya onaylama şeklinde akdedilen faaliyetlerine yönelik her türlü sözleşmeler, protokoller, talimatlar, bilgi formları ve sair belgelerden, sesli iletişimden, e-mail ve faks aracılığı ile gerçekleştirilen yazılı iletişimden, firmamızın web sitesi üzerinden, iş ortaklarımız ve diğer finansal kuruluşlardan, kimlik ve adres paylaşım sistemlerinden, tarafınızca alenileştirilmiş bilgilerden, Firmamızın sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu iş ortakları, Müşterilerimizin vermiş olduğu bilgiler, gazete ve dergilerde yayımlanan haberler, web siteleri, sanayi ve ticaret odası listeleri, sosyal medya platformları, sektöre yönelik etkinlik ve davetlerde karşılıklı iletişim gibi çok çeşitli kanallardan her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve/veya elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve edimlerimizin ifa edilmesi, sözleşmeden ve yasal mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizin temin edilmesi şeklindeki hukuki sebepler ile toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurularınızı 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

• Caferağa Mahallesi Sadettin Çıkmazı Sk. No:5/2 Moda Kadıköy İstanbul adresinde bulunan firmamızın genel müdürlüğüne kimliğinizi tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;

• Noter marifetiyle genel müdürlük adresimize yapılacak bir bildirimle,

• https://mumsynatural.com/wp-content/uploads/2020/09/mumsy-natural-verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunu doldurarak Firmamızın “iletisim@mumsynatural.com” kayıtlı elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik posta ile,

• https://mumsynatural.com/wp-content/uploads/2020/09/mumsy-natural-verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunun doldurularak güvenli elektronik imza veya mobil imza imzalanmış dijital suretinin “iletisim@mumsynatural.com ” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,

• https://mumsynatural.com/wp-content/uploads/2020/09/mumsy-natural-verisahibibasvuruformu.pdfadresindeki başvuru formunun doldurulmuş ve tarafınızca imzalanmış bir suretinin Firmamız sistemlerinde kayıtlı ve teyit edilmiş e-posta adresiniz üzerinden “iletisim@mumsynatural.com” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile gerçekleştirebilirsiniz.

Mumsy Natural

Caferağa Mahallesi Sadettin Çıkmazı No: 5/2 Moda Kadıköy İstanbul

Tel : +90 216 803 92 94

Mail : iletisim@mumsynatural.com

Ticaret sicil numarası : 126195-5

Mersis numarası : 1997321680600001

Güncellenme Tarihi: 28.09.2020